sobota 15. října 2011

Z průběhu votické konference


Votické setkání zahájila starostka města Votice Jana Kocurová, která podtrhla význam votického kláštera pro město Votice a P. Jeroným Jurka ofm, provinční představený františkánů, na úvod konference uvedl, jak důležité je připomínat si řádovou historii, paměť místa.

V prvním v přehledném referátu - Založení kláštera ve Voticích v kontextu dějin provincie P. ThLic. Regalát Beneš, Th.D. ofm, provinční historik, ve výčtu františkánských klášterů v české provincii zmínil postavení votického kláštera (1627), který byl založen mezi dvěma velkými vlnami zakládání františkánských konventů – observantskou a reformátorskou.


Dopolednímu programu dominovalo vystoupení knihovníka františkánské provincie Jana Kašpara (Památník národního písemnictví), který v objevném referátu Rukopisná bible z františkánského kláštera ve Voticích, představil auditoriu unikátní rukopis bible. Ta se od roku 1709 nacházela v knihovně votického kláštera. Rukopis se považoval ještě nedávno za ztracený, ale byl shodou různých okolností opět objeven v Národní knihovně. Rozměrem nevelká kniha v pozdněgotické vazbě (výzdoba - medailony se symboly evangelistů) obsahuje všechny knihy Starého a Nového zákona a pochází z konce 15. století.

Kunsthistorik Mgr. Tomáš Řepa (vlevo na obrázku) se zabýval historizující architekturou Božího hrobu ve Voticích. Referující se zabýval datem jejího vzniku (1685) a porovnáním s kaplí Božího hrobu ve Slaném (1665), která i té votické byla patrně vzorem.  Otázkou zůstává, proč se ve Voticích neuplatnila slepá arkáda. Rozhodující byl patrně rozměr kaple, nikoliv způsob opláštění.

Ve stručném a věcném příspěvku  Mgr., PhDr. Libuše Váňové (Muzeum v Benešově) jsme se vrátili do starší historie františkánského hnutí. Libuše Váňová přiblížila osudy kláštera minoritů v Benešově. Konvent, který byl založen v roce 1246 proboštem staroboleslavské a později vyšehradské kapituly Tobiášem z Benešova, byl zničen husity. Posluchače zaujaly zejména výsledky archeologického výzkumu, který probíhal v roce 1941. Referující se zastavila u některých nalezených fragmentů architektury kláštera (hlavice, fragment portálu) a naznačila perspektivu případného dalšího výzkumu.


Po přestávce se Mgr., PhDr. Vladimír Přibyl (Městský úřad Slaný) pokusil interpretovat vyobrazení na skříňovém nekrologiu ze slánského kláštera, a to nejen jako raně barokní artefakt, který výtvarnou mluvou tlumočí františkánskou spiritualitu a teologii, ale i jako jedinečný pramen historie slánského kláštera.


Kronikář města Pavel Pavlovský (* 1929, na obrázku) obohatil setkání několika vzpomínkami z života kláštera. Mluvil o tom, jak jej vnímal v dětských a klukovských letech … jak dlouhá komže způsobila jeho pád a od té doby již neministroval, nebo jak se hrálo v refektáři také divadlo …
Překlad několika kapitol z pamětnice votického kláštera – umělecké vybavení refektáře a obsah relikviářů – přeložil PhDr. Ivan Müler, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), který se však nemohl setkání zúčastnit a tak jeho text přečetla Jana Zelenková   


Nato navázala zasvěcená prohlídka votického kláštera, kterým nás provedl Jiří Maršíček … hlavní zastavení: refektář, prostory bývalé knihovny, konventní kostel sv. Františka … zaujala expozice Galerie sv. Františka z Assisi, které dominovaly nově restaurované obrazy se starozákonní tématikou (restaurátor akad. mal. Milan Kadavý, na obrázku Obětování Izáka). Zde byl, jak ocenili účastníci setkání, v poslední době odveden kus práce …


V samém závěru promluvil člen Národní rady sekulárního františkánského řádu ing. František Reichel, který připomněl úlohu františkánských terciářů; on také vedl modlitbu za zemřelé františkány v místech, kde se nachází jejich hrobka.

Tečku za konferencí, krátké zhodnocení a poděkování všem, kdo se na přípravě konference podíleli, měla starostka města Votic Jana Kocurová.

Účastníci setkání přitom vyslovili přání, aby památka byla postupně opravena a vhodně využita. Neměla by dopadnout jako některé památky, které za utržený peníz, který se ostatně záhy "rozkutálel", přišly o svou duchovní a památkovou podstatu, to by si toto duchovní srdce celého regionu určitě nezasloužilo.

Podnětné příspěvky z votického setkání (Jan Kašpar, Tomáš Řepa, Libuše Váňová), které se váží k regionu, by měly být časem publikovány ve Sborníku vlastivědných prací Podblanicka.
Příspěvek Vladimíra Přibyla ke stažení zde  


PS. Snad všechny účastníky setkání oslovily vzpomínky Josefa Horáka z Velké Dobré (na obrázku), který se v padesátých letech učil ve votickém učilišti kovářem … zejména, když jsme společně procházeli konventem … kolik si toho pamatoval

      

úterý 11. října 2011

Votice 2011 - setkání přátel františkánské historie v sobotu 15. října 2011 od 10 hodin


Města Votice a Slaný, kde před rokem 1950 působili bratři františkáni ve svých konventech, ve spolupráci s Českou provincií bratří františkánů se rozhodla uspořádat setkání zájemců o františkánskou historii a spiritualitu ve Voticích. Přáním je, aby podobné akce v budoucnu proběhly i v dalších místech, kde františkáni působili. Tématem setkání by měla být mozaika krátkých příspěvků z historie františkánských klášterů, přičemž většina referátů by byla zaměřena na františkánskou historii místa, kde se konference uskuteční.

První lokalitou putování širšího okruhu zájemců po františkánských Čechách budou v sobotu 15. října Votice, kde se nachází konvent františkánů s kostelem sv. Františka z Assisi (založen 1627). Program zahájíme v 10 hodin v obřadní síni radnice města; účast přislíbil provinční představený P. Jeroným Jurka ofm.

Program:

 • 10.00 / Zahájení starostka města Votice – Jana Kocurová a P. Jeroným Jurka ofm, provinční představený františkánů
 • 10.20 – 10.40 / P. Regalát Beneš ofm  - Založení kláštera ve Voticích v kontextu dějin provincie
 • 10.40 – 11.00 / Jan Kašpar  - Rukopisná bible z františkánského kláštera ve Voticích
 • 11.00 – 11.20 / Přestávka
 • 11.20– 11.40 / Tomáš Řepa – Boží hrob ve Voticích
 • 11.40– 12.00 / Libuše Váňová – konvent minoritů v Benešově ve světle archeologického výzkumu
 • 12.00– 13.00 přestávka na oběd 
 • 13.00– 13.20 / Vladimír Přibyl – Slánské skříňové nekrologium
 • 13.20 – 13.40 / Pavel Pavlovský - O votickém klášteře
 • 13.40 – 14.00 / Ivan Müller - Pamětnice votického kláštera 
 • 14.00 – 14.20 / Přestávka a přesun ke klášteru 
 • 14.20 – 15.15 / Jiří Maršíček - komentovaná prohlídka kláštera ve Voticích
 • 15.15 –15.30 / Modlitba za zemřelé františkány, všechny příznivce a region Votic. Zakončení setkání - starostka Města Jana Kocurová
(Změna programu vyhrazena)